Laster...
Inn på Tunet Trøndelag tilbyr god tilgjengelighet, enkle og sikre bestillingsrutiner og en trygg leveranse til avtalt pris. Vi er organisert i et samvirkeforetak, og leverandørene eier bedriften. Bedriften administrerer kontrakter, produksjon, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, fakturering og regnskap. Bedriften har god kontakt med leverandører og kunder, og driver systematisk produktutvikling.
Inn på Tunet Trøndelag er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.
En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

Innenfor feltet skole og oppvekst har våre Inn på tunet- gårder følgende tilbud:

1. Gården som pedagogisk ressurs (GSPR) – allmennpedagogiske opplegg 

På gården er det praktiske aktiviteter og arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Kunnskap og erfaringer som elevene får, kan senere brukes som ”knagger” til teorien som gjennomgås i klasserommet. Alle de praktiske oppleggene integrerer flere skolefag og trener grunnleggende ferdigheter – ”uten at det står matte eller norsk på timeplanen”. Eksempler på opplegg:

• Kua - melkeproduksjon, stell i melkefjøset, kalven, lage mat av melk, …

• Sauen - lamming, lammenes utvikling gjennom sommeren, bruk av kjøtt og ull, …

• Bjørka - lære om løvtrær, plantefarging, kunstoppgaver, hva brukes bjørka til?

• Julegrisen - partere slakt, lære om grisen, leverpostei, blodpannekaker, …

• Fra tre til fuglekasse - lære om skog, hogge et tre, materialer, snekre fuglekasser, plante nye trær, lære om livet i skogen

• Hagen vår - opparbeide en gårdshage, så, plante, høste, lage høsttakkefest.

• Høna og egget - lære om høner og eggproduksjon, lage mat med egg, …

• Kulturlandskapet vårt - beitedyrenes betydning, stell av beiter, gjerding, seterliv, følge dyr på beite, …


Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med klassens lærere. Aktivitetene trener samarbeid, gir mestring og felles opplevelser, tilhørighet til lokalsamfunnet med kultur, historie og tradisjoner, og forståelse for sammenhenger.

2. Særskilt tilrettelagte opplæringstiltak

Enkeltelever eller mindre grupper kan ha spesielle utfordringer med skoledagen og med timene/fagene, eller sosialt med kamerater eller i klassen. ”De trenger å skifte miljø” – få en alternativ dag eller en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov. Her er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt på mennesker, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når eleven lykkes.

Det er mye erfaring for at alternative opplegg, der elevens interesser og forutsetninger settes i fokus, bidrar til at eleven klarer resten av skoleuka på en bedre måte.

Vi tilbyr ulike opplegg på gård tilpasset elevens behov og utfordringer. Gården og skolen utarbeider oppleggene og justerer kursen etter utprøving. Grunnlaget er gårdens ressurser og elevens behov.

Evaluering: Opplegg og gjennomføring evalueres hvert halvår i møte mellom gården og skolen. Evalueringsrapporten følges opp med mål og innhold for gjennomføringen i neste planperiode.

Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr (ku, sau, gris), noen har høner og geiter. Ellers har gårdene ofte hund og katt, kanskje også kaniner og andre ”smådyr”. Gården og skolen utarbeider sammen undervisningsopplegg knyttet til årstidene og naturlige arbeidsoppgaver på gården.

Læreplanen L06 Kunnskapsløftet er det faglige grunnlaget for alle undervisningsopplegg, og kompetansemålene i fagene splittes i læringsmål for elevene. Læreplanen stiller opp 5 grunnleggende ferdigheter for alle elever: Å kunne lese, skrive, uttrykke seg skriftlig og muntlig og ha digitale ferdigheter.

Skolen og gården skaper sammen en god og praktisk læringsarena forankret i læreplanen: Gårdsmiljøet og kulturlandskapet, verksted og driftsbygninger, dyrene på gården, maskiner og verktøy, skogen og utmarka. Gjennom oppleggene trener elevene flere av de grunnleggende ferdighetene.