Laster...

Klikk på grønn skrift for å komme videre til fagstoffet på nett

 

Nasjonal handlingsplan 2013-2017, for Inn på tunet.

Nasjonal handlingsplan, 2013-2017, for Inn på tunet, ble lagt frem av Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet i september 2013. Dette er er per i dag den sterkeste nasjonale føringen på området. Tiltakene i handlingsplanen rettes mot utvikling av veiledende materiell, kommunikasjon og informasjonsutveksling, koordinering og samarbeid, kunnskap, utdanning og forskning samt godkjenningsordning og kvalitetssikring. 

 

Nasjonal veileder, Inn på tunet - gården som læringsarena for barn og unge

Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Tilpasset undervisning er helt sentralt. Noen skoleelever får et større læringsutbytte dersom undervisningen yttes fra det vanlige klasserommet til et aktivt, godkjent gårdsbruk – Inn på tunet (IPT). Undervisning og opplæring blir direkte knyttet landbruksproduksjon, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene. Uavhengig av hvor eleven bor, er Inn på tunet-tilbudet et verdifullt supplement til dem som trenger noe en ordinær skoledag ikke gir.

Veilederen er rettet mot både skolens allmennpedagogiske og spesial- pedagogiske tiltak og skrevet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt Matmerk. 

 

Nasjonal håndbok Inn på tunet- dagaktivitetstilbud tilretttelagt for personer med demens

En ny nasjonal Inn på tunet-håndbok er et støtte- og oppslagsverk for dagtilbud som er tilrettelagt for personer med demens, og er utviklet av Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Håndboka

  • Gir veiledning for planlegging, etablering og for driften.
  • Gir nye ideer til videreutvikling av tilbudet.
  • Sikrer høy kvalitet på dagaktivitetstilbudet.
  • Er et støtteverktøy og oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene.

 

Meld. St. 31 (2014-2015), Garden som ressurs - marknaden som mål

Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer, Meld.St.31 (2014-2015) har Inn på tunet som et viktig område.