Laster...
 

Gården - en unik arena

Det er mange elementer som bidrar til at gården er en unik arena for aktivitet og opplevelser. Gården er en heim, et sosialt fellesskap, en arbeidsplass, en bedrift og en produksjon av mat, produkter og råvarer til videre foredling, og tjenester. Gårdsmiljøet åpner for mange typer aktiviteter: Stell av dyr og planter, drive skogen, pleie kulturlandskapet, vedlikeholde bygninger og maskiner, ...

De fleste gårdsbruk har ei lang historie. Her har generasjoner ryddet jord og bygd hus til familien, dyr og forråd, og de har sådd og høstet. Gården har vært et samfunn bygd omkring familien og arbeiderne. Gården er en kompleks organisme der mange funksjoner skal fylles. Gården har endret seg fra å være en arbeidskraftkrevende produksjon til at gårdbrukeren nå ofte er alene om hele driften. Det klarer han gjennom mekanisering, rasjonalisering og forenkling av produksjonene. Når historien formidles, blir det skapt en gjensidig kontakt og identitet. Den som får slik formidling, opplever å bli kjent med gården og menneskene. Formidlingen skjer under veis i de ulike aktivitetene som en dialog som utfordrer tilhøreren. Han blir en deltaker i formidlingen, og aktiviseres både mentalt og fysisk.

Gjennom historien har det oppstått tradisjoner, både knyttet til arbeidet på gården og til kulturelle og religiøse handlinger og hendelser.Tradisjonene lever videre og endres i møte med nye kulturuttrykk.

Gårdbrukeren og de andre som arbeider på gården, er aktive produsenter av mat og andre varer og tjenester. Gårdbrukeren er arbeidsleder i sin egen hverdag. Han er aktivitetsleder og samtidig en samarbeidspartner og medspiller for dem han samarbeider med. Gårdbrukeren tilrettelegger inn på tunet-aktiviteter tilpasset gårdens øvrige produksjon og drift, og aktivitetene har en hensikt i driftsmessig sammenheng. Deltakeren opplever å være til nytte, utrette noe meningsfylt for noen eller noe. Gjennom kontakten med dyr og mennesker får han direkte respons på sine handlinger, og kan raskt korrigere.

Gårdbrukeren er bedriftseier. Han er sjefen som stiller krav, samtidig er han trener og veileder. I denne rollen er også gårdbrukeren vert, medmenneske - kamerat - venn, og omsorgsperson. Matpausen, kaffekoppen ved kjøkkenbordet eller fem-minuttet ved hoggestabben eller i vedskogen er ofte like viktig som aktivitetene. I pausene knyttes kontakten, og praten går både om de praktiske oppgavene og om mellomenneskelige forhold. Kommunikasjon utvikler språk og kognitiv kapasitet. Miljøet og aktivitetene er ekte, ikke konstruerte situasjoner. Dette er positive opplevelser!

Gjennom praktiske gjøremål trenes fysikk og bidrar til bedre fysisk helse. De ulike aktivitetene fremmer/trener motoriske ferdigheter, håndlag og balanse, og gir sanseinntrykk som bearbeides i nye ferdigheter.

Godkjente inn på tunet-gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid og aktivitet, mestring, utvikling og trivsel. Mange ulike forskningsrapporter og erfaring viser positive effekter av å omgås og stelle dyr, arbeide med hagebruk og mestre konkrete små og store oppgaver på gården. 

Samvirkemodellen - en unik organisering

Kunden til inn på tunet-tjenester har behov for tilgjengelighet, enkle og kvalitetssikre bestillingsrutiner og sikker leveranse til avtalt pris og kvalitet.

Inn på Tunet Trøndelag er et samvirkeforetak der gårdbrukerne er eiere og bestemmer foretakets strategi og forretningsdrift.

Samvirkeforetaket IPTT:

 • utarbeider felles kvalitetskrav og felles avtalemaler
 • driver kompetanseutvikling for sine leverandører slik at de leverer tjenester i samsvar med kvalitetskravene
 • utarbeider markedsføringsmateriell og foretar felles markedsføring
 • bistår i prissetting av tjenester
 • inngår rammeavtaler
 • fakturerer kunden
 • avregner leverandørene etter tjenesteoppgaver
 • evaluerer tjenesteleveransen sammen med kunde og leverandør
 • er ansvarlig overfor kunden for å skaffe alternativt tilbud ved f. eks. sykdom, ferieavvikling, eller hvis leverandør av andre grunner ikke kan overholde sine forpliktelser

Kunden:

 • møter en profesjonell tjenestetilbyder (IPTT) som er synlig i markedet
 • inngår rammeavtale med en selger
 • oppnår trygg leveranse til avtalt kvalitet og pris
 • opplever at det er enkelt og tidsbesparende å forholde seg til en tjenestetilbyder/selger - sparer tid og penger

Gårdbruker/leverandør:

 • har et faglig fellesskap og nettverk
 • sparer tid og ressurser på at IPTT står for utviklingen av tjenester opp mot markedet
 • sparer tid og ressurser på at IPTT tilrettelegger kompetanseutvikling - tjenestekvalitet i forhold til etterpørsel
 • Oppnår et konkurransemessig fortrinn ved at IPTT stiller felles kvalitetskrav for alle leverandører
 • sparer til og ressurser på at IPTT ivaretar samlet markedsføring
 • drar fordeler av at IPTT er en profesjonell selger overfor markedet
 • oppnår anerkjennelse og status for yrkesgruppen
 • oppnår økt inntjening ved at samlet arbeidsinnsats reduseres - reduserer "papirarbeidet".

Inn på Tunet Trøndelag er et samvirkeforetak som drives etter samvirkeprinsippene. Vi ble stiftet av 6 gårdbrukere i 2006 med ønske om å i fellesskap tilby landbruket som en ressurs for samfunnet. I dag er vi 45 gårdbrukere i Trøndelagsfylkene som står bak bedriften.